Krungsriayudhya Card Co Ltd (KCC) 2018-11

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
THB8,500.0001-Sr. Unsecured---AAAFixedYLD-1.98-2.08%-2.08%-100.00000
THB2,900.0002-Sr. Unsecured---AAAFixedYLD-2.30-2.40%-2.40%-100.00000
THB365.0002.5-Sr. Unsecured---AAAFixedYLD-2.36-2.46%-2.44%-100.00000
Tranche Comments
1 yr: Comments: THB8.5bn part of 3-tranche. BAY; 2 yr: Comments: THB2.9bn part of 3-tranche. BAY; 2.5 yr: Comments: THB365m part of 3-tranche. BAY;