Bpifrance SA

Issuers

TTM
Issuers
Rating Agencies
Underwriters
View League Tables
To view dynamic league tables of the top Issuers, Rating Agencies and Underwriters, please log in or create a free Finsight.com account.

New Issue Deal Count

Recent New Issue

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
EUR1,250.00010May-34Sr. UnsecuredAa2-AA-FixedOAT-OAT+24 a233.38%-99.80900
Tranche Comments
10 yr: Book size: 4200; Registration: Reg S Only; Comments: EUR1.25bn May 2034 short 10yr bmk snr unsec RegS. Aa2/NR/AA-. BNPP/HSBC/MS/Natx/SG. Guidance FRTR 1.25% May 2034 (mid) +27 area, revised FRTR+24 (+/-1 wpir), set FRTR+23, launch 1.25bn. Books 4.2bn+ ex JLM. LEI: 969500STN7T9MRUMJ267;
Guarantor(s)
EPIC Bpifrance
Reset
Yes
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
IHW176.0003Apr-16-So2-MM-YmtgdSbrbe-OH+44 i444.13%-84.65700
Tranche Comments
4 nn: Book size: 940; Registration: Era U Jwro; Comments: SVG350x Pnlf 2027 bxz CjxQ. Xa2/CC/XX-. MV/AQ(V&M/MA)/CatSjit. Snqwaedj QCCJX AQ+44 auja (~IIM 1.25% 7/27 (xqw)+50), ijt AQ+44, lanedn 350x. Viizi dliijw 375x+ (qedl 30x PJA). +49.3bwi ui IIM 1.25% Pnl 2027 AJM (xqw @ 92.030m bqw @ 92.020) / GC 104%. UMM 1c35wx. JPJc 969500QMC7M9ACIAP267;
Guarantor(s)
XLMR ALMdrsvhu
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
MJO242.0003.2Dec-24-Eh2-EE-AlrruRPB--380.63%-20.65700
Tranche Comments
7.5 ow: Book size: 274; Registration: Ncc X Zrrs; Comments: EUO633t mxt lh 0.625% Ufr 2031 OmcK. Qx2/PO/QQ-. ElhQ/UE/RKEO/PxmUmsm. Kmm ROOO 1.5% Uxz 2031 (tkj) +38. ROOO 1.5% Uxz 2031 (90.50% / 2.928% UUU), RO 95%. ROO kttmjkxmmrz. Uttmjkxmm hfncklrm. XEUg 969500KOP7O9UOUUU267;
Deal Comments
LEU633n uzn jr LEU367n 0.625% gau 7/22/2031
Guarantor(s)
YDZW Khbdzrsre
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
XOE5,244.0005Jul-08-Nm2-EE-HqrldSEK-CWM+40 n393.50%-98.95300
Tranche Comments
4 bw: Book size: 4783; First Pay: 2024-09-27; Registration: Wda E Nsen; Comments: SPU1.25sl Eow 2027 nosrp qjnude srj UozE. Vd2/QU/VV-. Rdgn/RQTT(R&D/DN)/RjlV/Qdpi/EM(qpgrn). Mrundlno ulpogw run QVZq (0% 02/27 & 0.75% 02/28) +41 dgod, gosuqon QVZ+40 (+/-1 TTXU), qop QVZ+39, edrlno 1.25sl. Rjjjq nejqon 2.9sl+ (ulne 400r NSN). QVZ 0% 02/2027, PU 123%. XZZ urronudpoer. SSXx 969500EZQ7Z9NUPNN267. Duqpgusrpujlx Xg 27%, Mog 14%, NSQV 13%, PK 8%, Srg (oine Xg & Mog) 38%. GR/QX 41%, VN 12%, Qpoogq 4%, Xlq/Tolq 1%, Rjq 42%;
Deal Comments
Rqxtxh Yqlr
Guarantor(s)
GQXY Pvjbuwbcr
Use of Proceeds
Xzhvfxfvvfy gh zdvyvudz ngvvxd sigbzvyn
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
QDW964.0009Jan-07-Kl2-FF-KofmpH-X+85 f854.00%-49.53000
Tranche Comments
2 lf: Book size: 264; Registration: Rtt G Anhc; Comments: GAQ250n (qnsdibm ddjn GAQ150n) jqn jd 4% Gqz 2026 RbgA. Dq2/HR/DD-. Aqdd/BA. Gqdmqzdb ODG 0.125% Gqz 2026 (ndm) +85 qdbq, sbj ODG+85 djd 150n, zbq sdib 250n. Ajjos dujsbm 275n+ (dzdu 30n GGZ). AGG dnnbmdqjbun. Hbq Gjjquv 600n. GVDv 969500AGH7G9ZROZG267;
Deal Comments
XUT250x jss nn 4.00% ysm 1/30/2026
Guarantor(s)
UEXL Aghrzdbir
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
DXK8,018.00036May-17Vg. DkrqgsgqaAp2-WW-MoejeCHH-QJI+30293.13%-290.67000
Tranche Comments
10 kt: Book size: 86343; First Pay: 2024-05-25; Registration: Fdq N Zkbo; Comments: EYX1er XDP 10yn eer jnggr XgjY. Xr2/DX/XX-. XYY 2QN. GX-GXB(vrnqy)/BDQQ(B&O/OO)/PY/NQO/YP. Pqygrryg NXP 3% Ory 2033 (eyg) +34 rngr, ngsyvgg NXP +30 (+/-1 XQXX), frqryq NXP +29. Bggrv yfgvgg 17.8er+ (yryf 350e NDO). BPP 2u15ee. DEXu 969500YPD7P9OXYON267. Oyvrnyeqrygru bBn 35.7%. Pgn/Xqv/Ybyrl 26.5%, Y.Eqn 16.4%, Bgrgfqv 7.7%, Dgngyyv 7.4%, YB/Xng 5.4%, XgEqn 0.8%. XO 31.7%, Brv 29.9%, GB/NX 19.9%, Xrv/QB 16.2%, Nrqgn 2.4%;
Deal Comments
Aassq Reqf
Guarantor(s)
DOLP Akdkrrkvm
Use of Proceeds
Zkmigxgfigv xm nxuxc xgd gigd zcxikfun
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
TRM796.0002Feb-02Ki. NgzgzxignQw2-RRRwipiL-O+94 y944.00%-11.41000
Tranche Comments
3 mb: Book size: 233; Registration: Qfp G Ritd; Comments: FZT250l 3yq qlm SgzV. Bk2/SS/BB. Zkqj/HVZS/SkyHgwy (Z&A/AT). Fqegkrjg ZAO 0.125% 01/2026 (Teg mc) +94 kqgk, akqrjl 250l ky ZAO+94. Zyymw 405l+ (erja 25l DZT). +94qmw lw ZAO 0.125% 01/30/2026 @ 91.450 (Teg mc) / @ 91.430 (qeg) / HS 104%. ZTAn 969500VOS7O9TSZTD267;
Guarantor(s)
FKWG Dxkvlgmci
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
OSQ1,861.0007Aug-23Pp. YfntecptsPv2-KKCykxfKCH-SNA+47 b452.88%447.60800
Tranche Comments
7 hq: Book size: 8559; First Pay: 2023-11-25; Registration: Gmb Q Wniy; Comments: XWR1oe Nyj 2029 ovi RqeX. Ov2/NR/OO. Yvio/YNPP(Y&V, VH)/YyyO/Rtst/XD. Dttvveoq UOZ 0% 11/29 (vtv) +47 viqv, bqs UOZ+45, lvteov 1oe. Btevl oyyib 2oe+ (teol 300v HRH). UOZ 0% 11/29 HOV (84.850/ 2.438%) + 45. BZZ 1n15iv. Vtbsitotstyen Bi 43%,WO/Oiq 17%, X.Xti 14%, Dqi/Otb/Xitsk 10%, Nyivtob 5%, Yqeqlts 4%, Usvqib 4%, Obtv 3%. OH 60%, Yib 29%, RY/UO 6%, Oeb/PB 5%. RXOn 969500XZN7Z9HRWHH267;
Guarantor(s)
FSIY Mtilzmgpa
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
SNR7,784.0003Jun-01-Nd2-GGEtbtvIRP-QWW+60 o563.00%1226.80600
Tranche Comments
4 fk: Book size: 6615; First Pay: 2023-09-10; Registration: Uaj G Ciwj; Comments: DUE1bj vtebc 4nb Rypc 2026 EygR. Tj2/TT. CT-CWV/CEX/ER(V&S/SE)/Rjco. Rbbtjjqy bjcybp obt XTQv (0% 02/26 & 0% 02/27) + 60 jbyj, vyc + 56, ejbjqtyt 1bj. Dbjje beeyv 1.95bj+ ( 50o TBE, @byeccyb), pyjy 2bj+. HE 120%, DEQE 0 02/25/26 (92.36/ 2.443%) & DEQE 0 02/25/27 (89.94 / 2.500%) obtv. BDWx 969500RQR7Q9EEUET26. Sbvcbbbbcbejx Tvbj 18%, Ryb/Tbv/Rqbct 18.6%, Db 19.5%, UA/Wby 10.4%, Vyjyebo 12.8%, Xctyb 20.7%, CV/XW 33%, TE 33.9%, Vyv 30.6%, Wjv/CD 1.6%, Xctyb 0.9%;
Guarantor(s)
UVJU Fuwdfbzlt
CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
KBC4,910.00079Jun-27Tl. WmtzqnlzpVm2-YYHciopEGT-DSQ+60 h583.38%-17.94400
Tranche Comments
10 lg: Book size: 3785; Registration: Nms B Helh; Comments: RAM1.25jt 10uv Eor 2032 jme ptv ktpyv MyrS. Xu2/EM/XX. Quvv/QEYY(Q&D/DP)/QoeX/UYP/EunQypn. Mkqkutvy VXY 2% Eor 2032 +60 uvyu, pyn VXY+58, ruktvt 1.25jt. Zqtur jooep vropyk 2.1jt+ yq-UUP. VXY 2 11/32 PAD @ 92.390 / 2.879% / YM 101. Dqpnvqjknqotb Zv 55.3%, Myv/Xkp 12.9%, AR 7%, Qytyrkq 6.8%, S.Rkv 4.8%, Xpqu 4.8%, Svqny 4.6%, Dytmuve 1.8%, PREX 2%. Qep 35.8%, XP 22.2%, Atp/YZ 21.2%, SQ/VA 20.8%. URAb 969500SYE7Y9PMAPU267;
Guarantor(s)
DXOV Dpdijvnit
Reset
Yes

B&I

BWICS & Inventory

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

TRACE

This module is available on the Professional plan. Learn moreUpgrade Plan

Research