Government Housing Bank (GHBX) 2022-1

CCYSZE(M)TNRMTYRNKMOSPFITRTYPEBNCHIPTGDNCSPRDCPNNICPRICE
THB7,600.0003Apr-25----AAAFixedYLD---1.89%-100.00000
THB4,000.0005Apr-27----AAAFixedYLD---2.48%-100.00000
THB1,500.0007Apr-29----AAAFixedYLD---3.13%-100.00000
THB880.00010Apr-32----AAAFixedYLD---3.47%-100.00000
Tranche Comments
3 yr: Comments: THB13.98bn 4-tranche. /AAA. Government Savings Bank. 3yr THB7.6bn Yld+1.89, 5yr THB4bn Yld+2.48, 7yr THB1.5bn Yld+3.13, 10yr THB880m Yld+3.47. TBP Apr 27; 5 yr: Comments: THB13.98bn 4-tranche. /AAA. Government Savings Bank. 3yr THB7.6bn Yld+1.89, 5yr THB4bn Yld+2.48, 7yr THB1.5bn Yld+3.13, 10yr THB880m Yld+3.47. TBP Apr 27; 7 yr: Comments: THB13.98bn 4-tranche. /AAA. Government Savings Bank. 3yr THB7.6bn Yld+1.89, 5yr THB4bn Yld+2.48, 7yr THB1.5bn Yld+3.13, 10yr THB880m Yld+3.47. TBP Apr 27; 10 yr: Comments: THB13.98bn 4-tranche. /AAA. Government Savings Bank. 3yr THB7.6bn Yld+1.89, 5yr THB4bn Yld+2.48, 7yr THB1.5bn Yld+3.13, 10yr THB880m Yld+3.47. TBP Apr 27;